Åk F-3

Verksamhet åk. F-3

Varje vecka har eleverna flera pass med eget arbete, EA. Detta är en central del i Montessoripedagogiken för att eleverna ska tränas i att planera och ta ansvar för sitt lärande. Till sin hjälp i detta arbete har varje elev en mentor, som tillsammans med de andra pedagogerna i arbetslaget har som ansvar att följa upp målen. De ska uppmuntra men också ställa krav och utmana för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och i sin personliga utveckling.

Eleverna arbetar med olika ämnen, på olika nivåer och med olika material, allt beroende på elevens egen planering. Ofta arbetar eleverna ihop men de kan också välja att arbeta enskilt. Det finns en mängd Montessorimaterial i klassrummen som eleverna har tillgång till och som de arbetar med utifrån sin egen nivå och sina egna mål. Självklart är det en progression i såväl ansvarstagandet som i lärandet allt eftersom barnen blir äldre och mognar.

Under veckan har klassen också gemensamma lektioner i olika ämnen för exempelvis genomgångar men också för redovisningar och diskussioner. På så sätt lär eleverna av varandra och vi skapar en dialog i klassrummet där eleverna tränas i att lyssna på varann och även att tala inför andra.

Temaarbeten och gruppaktiviteter

Temana är ämnesövergripande mellan några ämnen, ibland fler ibland färre. De kan vara åldersblandade eller bara inom årskursen. Ibland kan ett tema vara gemensamt för hela skolan. Många teman utmynnar i en gemensam redovisning av något slag då eleverna får möjlighet att på olika sätt träna att framträda. Det kan även vara att med sång och musik eller teater som eleverna redovisar sin uppgift.

Exempel på teman vi arbetar med är hembygden, forntiden, kroppen och rymden.

Varje vecka har eleverna många möjligheter till uteaktiviteter, exempelvis görs utflykter, utomhusmatte, idrott osv. Utflykterna ingår som en viktig del av det pedagogiska arbetet och leds alltid av ordinarie personal.

Idrott har eleverna redan från förskoleklass och från åk. 1 har de idrott en gång per vecka samt fritidsgympa en gång i veckan.

Då vi alltid utgår ifrån varje barns sätt att lära, använder vi flera olika metoder vid läsinlärning.  

Mycket musik ingår i den vanliga skoldagen och från åk. 3 har eleverna musik i musiksalen.

ÅkF-1 har körsång under ledning av sångpedagog från Kulturskolan

Redan i åk. 2 får alla elever möjlighet att spela ukelele och från åk.3 kan de som vill börja spela gitarr mot en mindre terminsavgift. Undervisningen sker på skoltid av vår ordinarie musiklärare.