Åk 7-9

Verksamhet åk. 7-9

Skolåret är indelat i olika perioder där ämnesstudier varvas med ämnesövergripande teman.

Under ämnesperioden görs en noggrann genomgång av läsåret så att eleverna är väl förtrogna med upplägg, syfte och mål. Under första perioden får eleverna undervisning och träning i studieteknik. Kunskapskrav och betygskriterier gås också igenom och eleverna skriver sina mål för terminen i alla ämnen.

Temaarbeten i åk. 7-9

Temana är ämnesövergripande mellan några ämnen, ibland fler ibland färre. De kan vara åldersblandade eller bara inom årskursen. Ibland kan ett tema vara gemensamt för hela skolan. För att eleverna ska lära sig att planera och ta ansvar för sina studier sker en progression i inflytande i åk. 7-9. Målet är att eleverna i åk. 9 själva helt ska kunna planera och genomföra ett tema. Ett exempel på ett gemensamt tema är Melodifestivalen, där elever i åk 7-9 gemensamt planerar och genomför en föreställning som avslutas med en uppvisning för familj och vänner. Under temat ges stora möjligheter att utveckla entreprenöriella kompetenser. Elever i åk 5 och 6 deltar med ett musikbidrag och för att se och lära. 

Varje elev har en mentor, som tillsammans med eleven lägger upp en plan för att nå de mål som eleven satt tillsammans med ämneslärare och mentor lagt upp. Mentor har som ansvar att följa upp planen och stämma av med övriga pedagoger i arbetslaget. Alla pedagoger ska uppmuntra men också ställa krav och utmana för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och i sin personliga utveckling.

Ämneslärarens ansvar är att anpassa uppgifter och material så att varje elev ges förutsättningar att nå sina mål. De ska utmana och uppmuntra eleverna att söka ny kunskap. De ska "öppna nya dörrar" för att väcka elevernas nyfikenhet för att de ska få mer kunskap inom nya områden.
 

Arbetslaget har ett gemensamt ansvar att se till att alla elever trivs och känner trygghet i skolan.