Åk 4-6

Verksamhet åk. 4-6

En central del i Montessoripedagogiken för att eleverna ska tränas i att planera och ta ansvar för sitt lärande. Till sin hjälp i detta arbete har eleverna sin mentor, som tillsammans med de andra pedagogerna i arbetslaget har som ansvar att följa upp målen. De ska uppmuntra men också ställa krav och utmana för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och i sin personliga utveckling.

Temaarbeten i åk. 4-6

Temana är ämnesövergripande mellan några ämnen, ibland fler ibland färre. De kan vara åldersblandade eller bara inom årskursen. Ibland kan ett tema vara gemensamt för hela skolan. För att eleverna ska lära sig att planera och ta ansvar för sina studier sker en progression i inflytande så att i åk. 4 har pedagogerna lagt upp ramarna och innehållet, eleverna har möjlighet att välja olika fördjupningsdelar och i viss mån arbetssätt. Ju längre upp i årskurserna eleverna kommer desto större möjligheter till inflytande får de. Allt för att träna det egna ansvaret och lusten till lärande. I temana finns stora möjligheter att utveckla entreprenöriella kompetenser så som kreativitet, nyfikenhet och genomförandekraft.

Många teman utmynnar i en gemensam redovisning av något slag då eleverna får möjlighet att på olika sätt träna att framträda. Det kan vara att med sång och musik, en teater eller med hjälp av film redovisa sin uppgift.